Free shipping & return for all orders

เงื่อนไขและข้อตกลง TERMS AND CONDITIONS

เงื่อนไขและข้อตกลง

หน้าเพจนี้อันรวมไปถึงเอกสารหรือข้อความต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าเพจนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ในการใช้บริการเว็บไซต์ OOFOS Thailand มีที่อยู่เว็บไซต์ คือ www.oofos.asia (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “เว็บไซต์” ) ซึ่งให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “สินค้า”) โปรดอ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งสินค้าใดๆ ก็ตาม หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านควรจะพิมพ์สำเนาของ “เงื่อนไขและข้อตกลง” ต่อไปนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105556184959 ที่อยู่ 1006/431 อาคาร มาสเตอร์วิวเอ็กเซ็กคิวทีฟ เพลส ซอยเจริญนคร34/1 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายภายใต้ชื่อเว็บไซต์ www.oofos.asia ขึ้นเพื่อขาย ส่งเสริมการขาย และจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือผู้รับข่าวสารต่างๆของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ กรุณายุติการเข้าชม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
1.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด
1.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
1.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่น หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวของผู้ใช้บริการไปใช้ในการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย
1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
1.6 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าร่วมทำการประมูลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
1.7 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การจำกัดความรับผิด
2.1 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่รับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ปราศจากการโจรกรรมข้อมูล ปราศจากการเจาะเข้าโปรแกรม หรือปราศจากสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ
2.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า และ/หรือบริการ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
3.1 เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

4. ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
4.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง Software และ Code ของ Program ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
4.2 เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่สาม ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
4.3 สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆบริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น
4.4 บริษัทฯ เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตามเงื่อนไขของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.5 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ตามที่เห็นสมควร

5. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

บริษัทฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยาย บริษัทฯ ยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า) เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้บริการอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

6. การป้องกันการฉ้อโกง

บริษัทฯและ/หรือคู่ค้า มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท อาจติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ยืนยันคำสั่งซื้อได้ บริษัท อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ รวมทั้งบริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ นามสกุลของผู้ใช้บริการกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้ การขัดกันแห่งกฎหมาย

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทฯเป็นเพียงผู้ให้บริการขายของออนไลน์ บน Website ชื่อ “www.oofos.asia” ของ บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของ ประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

3. การชำระเงิน ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงินผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการรับชำระค่าสินค้าระบุไว้ในเว็บไซต์

หมายเหตุ : ระบบจะหักเงินจากบัญชี เพย์พาลล์ บัตรเครดิต และบัญชีธนาคารทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย
4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน

 

 

Terms and Conditions

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF USE CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE. All users of this site agree that access to and use of this site are subject to the following terms and conditions and other applicable law. If you do not agree to these terms and conditions, please do not use this site.

Copyright
The entire content included in this site, including but not limited to text, graphics or code is copyrighted as a collective work under the United States and other copyright laws, and is the property of OOFOS, LLC. The collective work includes works that are licensed to OOFOS, LLC. Copyright 2003, OOFOS, LLC ALL RIGHTS RESERVED. Permission is granted to electronically copy and print hard copy portions of this site for the sole purpose of placing an order with OOFOS, LLC or purchasing OOFOS, LLC products. You may display and, subject to any expressly stated restrictions or limitations relating to specific material, download or print portions of the material from the different areas of the site solely for your own non-commercial use, or to place an order with OOFOS, LLC or to purchase OOFOS, LLC products. Any other use, including but not limited to the reproduction, distribution, display or transmission of the content of this site is strictly prohibited, unless authorized by OOFOS, LLC. You further agree not to change or delete any proprietary notices from materials downloaded from the site.

Trademarks
All trademarks, service marks and trade names of OOFOS, LLC used in the site are trademarks or registered trademarks of OOFOS, LLC

Warranty Disclaimer
This site and the materials and products on this site are provided “as is” and without warranties of any kind, whether express or implied. To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, OOFOS, LLC disclaims all warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and non-infringement. OOFOS, LLC does not represent or warrant that the functions contained in the site will be uninterrupted or error-free, that the defects will be corrected, or that this site or the server that makes the site available are free of viruses or other harmful components. OOFOS, LLC does not make any warrantees or representations regarding the use of the materials in this site in terms of their correctness, accuracy, adequacy, usefulness, timeliness, reliability or otherwise. Some states do not permit limitations or exclusions on warranties, so the above limitations may not apply to you.

Limitation of Liability
OOFOS, LLC shall not be liable for any special or consequential damages that result from the use of, or the inability to use, the materials on this site or the performance of the products, even if OOFOS, LLC has been advised of the possibility of such damages. Applicable law may not allow the limitation of exclusion of liability or incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Typographical Errors
In the event that a OOFOS, LLC product is mistakenly listed at an incorrect price, OOFOS, LLC reserves the right to refuse or cancel any orders placed for product listed at the incorrect price. OOFOS, LLC reserves the right to refuse or cancel any such orders whether or not the order has been confirmed and your credit card charged. If your credit card has already been charged for the purchase and your order is cancelled, OOFOS, LLC shall issue a credit to your credit card account in the amount of the incorrect price.

Term; Termination
These terms and conditions are applicable to you upon your accessing the site and/or completing the registration or shopping process. These terms and conditions, or any part of them, may be terminated by OOFOS, LLC without notice at any time, for any reason. The provisions relating to Copyrights, Trademark, Disclaimer, Limitation of Liability, Indemnification and Miscellaneous, shall survive any termination.

Notice
OOFOS, LLC may deliver notice to you by means of e-mail, a general notice on the site, or by other reliable method to the address you have provided to OOFOS, LLC.

Miscellaneous
Your use of this site shall be governed in all respects by the laws of the state of California, U.S.A., without regard to choice of law provisions, and not by the 1980 U.N. Convention on contracts for the international sale of goods. You agree that jurisdiction over and venue in any legal proceeding directly or indirectly arising out of or relating to this site (including but not limited to the purchase of OOFOS, LLC products) shall be in the state or federal courts located in Los Angeles County, California. Any cause of action or claim you may have with respect to the site (including but not limited to the purchase of OOFOS, LLC products) must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. OOFOS, LLC’s failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of these terms and conditions shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any of these terms and conditions. OOFOS, LLC may assign its rights and duties under this Agreement to any party at any time without notice to you.

Use of Site
Harassment in any manner or form on the site, including via e-mail, chat, or by use of obscene or abusive language, is strictly forbidden. Impersonation of others, including a OOFOS, LLC or other licensed employee, host, or representative, as well as other members or visitors on the site is prohibited. You may not upload to, distribute, or otherwise publish through the site any content which is libelous, defamatory, obscene, threatening, invasive of privacy or publicity rights, abusive, illegal, or otherwise objectionable which may constitute or encourage a criminal offense, violate the rights of any party or which may otherwise give rise to liability or violate any law. You may not upload commercial content on the site or use the site to solicit others to join or become members of any other commercial online service or other organization.

Participation Disclaimer
OOFOS, LLC does not and cannot review all communications and materials posted to or created by users accessing the site, and is not in any manner responsible for the content of these communications and materials. You acknowledge that by providing you with the ability to view and distribute user-generated content on the site, OOFOS, LLC is merely acting as a passive conduit for such distribution and is not undertaking any obligation or liability relating to any contents or activities on the site. However, OOFOS, LLC reserves the right to block or remove communications or materials that it determines to be (a) abusive, defamatory, or obscene, (b) fraudulent, deceptive, or misleading, (c) in violation of a copyright, trademark or; other intellectual property right of another or (d) offensive or otherwise unacceptable to OOFOS, LLC in its sole discretion.

Indemnification
You agree to indemnify, defend, and hold harmless OOFOS, LLC, its officers, directors, employees, agents, licensors and suppliers (collectively the “Service Providers”) from and against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys’ fees, resulting from any violation of these terms and conditions or any activity related to your account (including negligent or wrongful conduct) by you or any other person accessing the site using your Internet account.

Third-Party Links
In an attempt to provide increased value to our visitors, OOFOS, LLC may link to sites operated by third parties. However, even if the third party is affiliated with OOFOS, LLC, OOFOS, LLC has no control over these linked sites, all of which have separate privacy and data collection practices, independent of OOFOS, LLC. These linked sites are only for your convenience and therefore you access them at your own risk. Nonetheless, OOFOS, LLC seeks to protect the integrity of its web site and the links placed upon it and therefore requests any feedback on not only its own site, but for sites it links to as well (including if a specific link does not work).

ตารางไซส์ Size Guide